ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾರ್ಚ್, 2012 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ನಂದನ ಯುಗಾದಿ

ಬಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ ನಂದದ ಯುಗಾದಿ ಚಂದನ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ನಂದನ ಯುಗಾದಿ ಶತಮಾನಗಳ ಯುಗಾದಿ ದಶಕದ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದೈದು ವಸಂತಗಳ ಯುಗಾದಿ ನಲ್ಲನಲ್ಲೆಯರ ಬಂಧನದ ಯುಗಾದಿ ಸರಸ-ವಿರಸದ ಯುಗಾದಿ ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲದ ಯುಗಾದಿ ಹಾವು-ಏಣಿಯಾಟದ ಯುಗಾದಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಗೂಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಯುಗಾದಿ ಬಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ ನಂದದ ಯುಗಾದಿ ಚಂದನ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ನಂದನ ಯುಗಾದಿ                         - ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸತೀಶ್.

ಮುಗುಳ್ನಗೆ

ಇಮೇಜ್

ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೋಲೆ. Pls Come...

ಇಮೇಜ್
ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೋಲೆ. Pls Come... With Love, Gubbachchi Sathish.