ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಡಿಸೆಂಬರ್, 2011 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ನನ್ನ ಜೀವಕೆ ಜೀವವಾದ ನೀನು ಅಮರ.

ಬಾನು ಭುವಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ ಭುವಿಯು ಕೊಟ್ಟ ಹಸಿರ ಉಡುಗೊರೆಯ ಕಳೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾವುದಿಲ್ಲಿ, ಸಡಗರದ ಸಂಭ್ರಮಕೆ. ಮೊನ್ನೆತಾನೆ ನಾಡ ಗೌರಿಗೆ ಕಾಡ ಕಡವೆಯ ಒಲಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಉಡುಗೊರೆ “ಚುಕ್ಕಿ”ಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾವುದಿಲ್ಲಿ, ಸಡಗರದ ಸಂಭ್ರಮಕೆ. ಮರಕ್ಕೊಂದು ಹಕ್ಕಿ, ಹಕ್ಕಿಗೊಂದು ಮರ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೂ ದೇವರು ನೀಡಿದ ವರ ಸರಿಸಾಟಿಯಾವುದಿಲ್ಲಿ, ಸಡಗರದ ಸಂಭ್ರಮಕೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕೆ ಜೀವವಾದ ನೀನು ಅಮರ.                            - ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸತೀಶ್.

ಸರಿಸಾಟಿ

ಆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲದೆ ನಿನಗ್ಯಾರು ಸಮ ಹೇಳೆ ಹೇಳೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಸುಮ ಅವನ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಯೇಕೆ ಸುಮ ಕೇಳೆ ಕೇಳೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಸುಮ ಆ ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ಬಾನು ಬಾನಲ್ಲ ಸುಮ ನೀನಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ಬದುಕಲ್ಲ ಸುಮ.            - ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸತೀಶ್.